Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μικρής κλίμακας, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη βιομηχανικών λύσεων για την απανθρακοποίηση της Ευρώπης.

Η νέα πρόσκληση θα διαθέσει 100 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις για έργα μικρής κλίμακας με κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 2,5 και 7,5 εκατ. ευρώ στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της απανθρακοποίησης των ενεργοβόρων βιομηχανιών, της αποθήκευσης ενέργειας και της δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Οι τεχνολογίες αυτές θα πρέπει να είναι επαρκώς ώριμες και να έχουν μεγάλες δυνατότητες να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2062/IP_23_2062_EL.pdf

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της οδηγίας της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η συμφωνία αυτή φέρνει την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της νομοθεσίας για την προσαρμογή στον στόχο του 55 % («Fit for 55») για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των στόχων του REPowerEU. Η συμφωνία αυξάνει τον δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ορίζοντα το 2030 σε τουλάχιστον 42,5 %, σε σχέση με τον τρέχοντα στόχο του 32 %, και σχεδόν διπλασιάζει το υφιστάμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης ότι η ΕΕ θα επιδιώξει να επιτύχει τον στόχο του 45 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2061/IP_23_2061_EL.pdf

Η Επιτροπή ενέκρινε το τρίτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), με το οποίο διέθεσε 1,2 δισ. EUR σε συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

Με αυτό το νέο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή αποδεσμεύει νέα χρηματοδότηση για έργα στον τομέα της άμυνας με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων και τεχνολογιών. Εισάγει επίσης μια σειρά νέων μέτρων για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο του ενωσιακού προγράμματος καινοτομίας στον τομέα της άμυνας (EUDIS)

Το ΕΤΑ θα συμβάλει στη μείωση του κατακερματισμού των επενδύσεων στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Θα ενισχύσει επίσης τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και θα προωθήσει τη διαλειτουργικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την έγκριση του παρόντος προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή θα έχει επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού ΕΤΑ, τον Μάιο του 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2021/IP_23_2021_EL.pdf

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν εναρμονισμένες απαιτήσεις για τη χρήση μη οδικών κινητών μηχανημάτων στο δημόσιο οδικό δίκτυο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές της ΕΕ αντιμετωπίζουν ένα συνονθύλευμα νομικών πλαισίων που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και σημαντικό κόστος. Επιπλέον, οι τελικοί χρήστες, όπως οι εργολάβοι αγροτικών περιοχών ή οι κατασκευαστικές εταιρείες, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα μη οδικά κινητά μηχανήματά τους σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Η πρωτοβουλία αυτή γεφυρώνει ένα χάσμα στην ενιαία αγορά, η οποία φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την εγκαθίδρυσή της. Οι νέοι κανόνες αποτελούν παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή εξακολουθεί να υλοποιεί νέες πρωτοβουλίες για τη μείωση των φραγμών και του κόστους, τη βελτίωση των προτύπων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2046/IP_23_2046_EL.pdf