Νέα - Δελτία Τύπου

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για επενδύσεις ύψους 873 εκατ. ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών.

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια καθαρή και σύγχρονη οικονομία είναι στόχος της ενεργειακής ένωσης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ. Πρόκειται πλέον για τη νέα επικρατούσα πραγματικότητα, και ένα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίησή της είναι η προσαρμογή των ευρωπαϊκών υποδομών στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες. Η κατάλληλη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών φυσικού αερίου αποτελεί το θεμέλιο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς που στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, η στήριξη αυτών των 17 επιλεγέντων έργων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, σηματοδοτεί την επιθυμία της Ευρώπης να αναβαθμίσει το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και να το κάνει πιο ανταγωνιστικό, με τελικό αποτέλεσμα την παροχή φθηνότερης και ασφαλούς ενέργειας σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-383_el.pdf

Το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του να συμβάλει στο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ.

Το Ίδρυμα Gates θα συνεισφέρει με 50 εκατ. δολάρια (40,9 εκατ. ευρώ) υπό μορφή χρηματοδότησης, καθώς και με πρόσθετα κονδύλια ύψους 12,5 εκατ. δολαρίων (10,2 εκατ. ευρώ) υπό μορφή τεχνικής βοήθειας, σε επενδυτικά έργα στον τομέα της υγείας στην Αφρική μέσω του πλαισίου της ΕΕ για τη βελτίωση των βιώσιμων επενδύσεων στην Αφρική. Στόχος αυτής της συγκέντρωσης πόρων είναι να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αναβαθμιστούν ταχύτερα τα επιτυχή έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη δυναμική στήριξη των προσπαθειών της για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Αφρική και αποφάσισε να χορηγήσει επιπλέον 50 εκατ. ευρώ.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-361_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχει κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο (μερική μη μεταφορά) των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων (οδηγία 2014/26/ΕΕ).

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Πολωνία ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 87 612.00 EUR. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 10 Απριλίου 2016.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει για «παράλειψη κοινοποίησης» εναντίον οκτώ χωρών -του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετονίας και της Πορτογαλίας-, τις οποίες είχε κινήσει λόγω αθέτησης της υποχρέωσης των χωρών αυτών να της κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων στο εθνικό δίκαιο. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν την έλλειψη εκτελεστικών μέτρων και όχι την ουσία των εθνικών εκτελεστικών διατάξεων, ως προς την οποία η Επιτροπή δεν έλαβε θέση. Τα οκτώ κράτη μέλη έχουν ήδη ενημερώσει την Επιτροπή ότι θέσπισαν την αναγκαία νομοθεσία για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-353_el.pdf

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 86 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-349_el.pdf