Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η απευθείας και ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας των δεδομένων από όλους τους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ από την 25 Μαΐου. Η Επιτροπή επίσης εγκαινιάζει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αφιερωμένο στις ΜΜΕ.

Με μόλις λίγο πάνω από 100 μέρες έως την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το στάδιο της προετοιμασίας.

Ενώ ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντικές προσαρμογές σε ορισμένες πτυχές, όπως η τροποποίηση υφιστάμενων νόμων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ή η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων από τις αρχές προστασίας δεδομένων. Οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τις κύριες καινοτομίες και ευκαιρίες που δημιούργησαν οι νέοι κανόνες, λαμβάνουν υπόψη την προπαρασκευαστική εργασία που έχει ήδη αναληφθεί και περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_el.pdf

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την πρόοδο που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας, καθώς και σε σχέση με τις ορισθείσες προτεραιότητες, όπως η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, η ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και η προστασία των δημόσιων χώρων.

Δεδομένου ότι η ασφάλεια αναγνωρίζεται ως βασική προτεραιότητα στην Κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-19, η Επιτροπή θέσπισε μια σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν τους επόμενους μήνες για να ενισχυθεί η στήριξη των κρατών μελών και να επισπευσθεί το έργο της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις ενέργειες για επίτευξη προόδου ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών, που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο με θέμα την ασφάλεια, όπως ανακοινώθηκε στο Θεματολόγιο των Ηγετών.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-381_el.pdf

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σήμερα μια δέσμη εργαλείων για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να χαράξουν στρατηγικές και να σχεδιάσουν έργα για την ένταξη των μεταναστών, καθώς και να εντοπίσουν τους διαθέσιμους συναφώς ενωσιακούς πόρους.

Στόχος της δέσμης εργαλείων είναι να συμβάλει στη χάραξη τοπικών στρατηγικών για την ένταξη των μεταναστών, οι οποίες θα υποστηρίζονται συνδυαστικά από ενωσιακούς πόρους από διάφορες πηγές, ήδη κατά την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών σήμερα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα παραμείνει μια ευημερούσα, συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στο μέλλον. Αυτή θα είναι η προτεραιότητά μας για τα επόμενα έτη. Μόνο μέσω της επιτυχούς ένταξης των μεταναστών μπορούμε να καταστήσουμε τη μετανάστευση μια πραγματική ευκαιρία για όλους, για τους πολίτες μας, για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και για τις κοινωνίες μας συνολικά.»

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-364_el.pdf

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δείχνει τον θετικό αντίκτυπο των ενωσιακών συστημάτων δασμολογικών εκπτώσεων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Το εμπόριο αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και συμβάλλει στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των εργασιακών δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερα: Τα εμπορικά συστήματα της ΕΕ προάγουν...