slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Σύνοδος κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο Πόζναν: ενίσχυση των δεσμών εντός της περιοχής και με την ΕΕ

Στη σύνοδο κορυφής του Πόζναν για τα Δυτικά Βαλκάνια, η ΕΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενισχύσει τη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής με σειρά συγκεκριμένων μέτρων που επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς τομείς: μεταφορές και ενέργεια, ψηφιακή τεχνολογία, οικονομία, ασφάλεια και σχέσεις καλής γειτονίας.

Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, οι υπουργοί Εξωτερικών, οι υπουργοί Οικονομίας και οι υπουργοί Εσωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων, μαζί με τους ομολόγους τους από διάφορα κράτη μέλη και ανώτατα στελέχη της ΕΕ, συναντήθηκαν χθες και σήμερα στο Πόζναν για να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των εταίρων στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και μεταξύ των χωρών της περιοχής και της ΕΕ, και να προωθήσουν περαιτέρω τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3669_el.pdf

Εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη: Η ανασκόπηση του 2019 δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια ανασκόπησή της με τίτλο Εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη (ESDE) για το έτος 2019. Υπό το πρίσμα των παγκόσμιων μακροπρόθεσμων τάσεων, όπως η γήρανση, η τπαγκοσμιοποίηση, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και η κλιματική αλλαγή, η ESDE 2019 είναι αφιερωμένη στο θέμα της βιωσιμότητας. Η έκθεση δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διατήρηση της ανάπτυξης συμβαδίζουν. Παρουσιάζει μια σειρά επιλογών πολιτικής οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ανάπτυξη και να διαδώσουν τα οφέλη της σε ολόκληρο τον πληθυσμό της ΕΕ και τις μελλοντικές γενιές, επιδιώκοντας παράλληλα μια φιλόδοξη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα. Η ανασκόπηση του 2019 επιβεβαιώνει επίσης τη συνεχή επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ, καθώς σημειώθηκαν νέα επίπεδα ρεκόρ στην απασχόληση και στη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3412_el.pdf

Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ το 2018: οι προσπάθειες αποδίδουν, αλλά απαιτούνται ακόμη βελτιώσεις

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2018. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, που δημοσιεύεται επίσης σήμερα, αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ στην ενιαία αγορά της ΕΕ και εντοπίζει τις αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών από τις χώρες και την Επιτροπή.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν τα πολλά οφέλη της ενιαίας αγοράς μόνο αν οι κοινά συμφωνημένοι κανόνες είναι λειτουργικοί στην πράξη. Τον Νοέμβριο του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε νέα εκτίμηση των εμποδίων που έχουν απομείνει στην ενιαία αγορά και κάλεσε τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ και να μην θέτουν νέα εμπόδια. Για παράδειγμα, από τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τον τομέα των υπηρεσιών, και σε πολλούς άλλους τομείς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3030_el.pdf

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατά το παρόν στάδιο δεν συντρέχει πλέον λόγος κίνησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος έναντι της Ιταλίας

Η Επιτροπή προέβη σήμερα σε απολογισμό της πρόσθετης δημοσιονομικής προσπάθειας, που ανακοινώθηκε από τις ιταλικές αρχές αυτή την εβδομάδα, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια αυτή είναι επαρκώς σημαντική ώστε να μην προτείνει κατά το παρόν στάδιο στο Συμβούλιο την κίνηση διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) λόγω μη συμμόρφωσης της Ιταλίας με το κριτήριο του χρέους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3569_el.pdf