Νέα - Δελτία Τύπου

Στις 25 Μαΐου, θα τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα γίνουν αύριο πραγματικότητα. Η ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών θα προστατεύεται καλύτερα και οι επιχειρήσεις θα επωφελούνται από το γεγονός ότι θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ύπαρξη αυστηρών κανόνων για την προστασία των δεδομένων αποτελεί τη βάση για μια λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά και για την άνθηση της διαδικτυακής οικονομίας. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ως προς τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους και ότι η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομία των δεδομένων.

περισσότερα :  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3889_el.pdf

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019, ύψους 166 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, που αντιστοιχεί σε αύξηση 3 % σε σχέση με το 2018, για τη στήριξη μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης ευρωπαϊκής οικονομίας και την προώθηση της αλληλεγγύης και της ασφάλειας και στις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο έκτος στο πλαίσιο του ισχύοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και λειτουργεί εντός των περιορισμών που τίθενται εκεί. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_el.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για βασικά μέτρα ελέγχου της παράνομης διακίνησης μετρητών από και προς την ΕΕ.

Οι ενισχυμένοι κανόνες συμπληρώνουν τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η σημερινή απόφαση ελήφθη μετά από έναν τελικό γύρο διαπραγματεύσεων απόψε στις Βρυξέλλες.

Ο αυστηρότερος έλεγχος των μεγάλων συναλλαγών σε μετρητά ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, και καθιστά δυσχερέστερη τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ο αποκλεισμός των πηγών χρηματοδότησης αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αποτροπή δυνητικών τρομοκρατικών επιθέσεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_el.pdf

Η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η τροποποίηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η OLAF διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της απάτης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα αποσαφηνίσουν επίσης τα εργαλεία της OLAF για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Αυτό αφορά ιδίως τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, την πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και τα κατάλληλα μέσα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_el.pdf