Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων.

Η σημερινή πρόταση θα διασφαλίσει ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή.Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα άτομα που διαθέτουν ιστορικό προηγούμενων ζημιών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με τους εγχώριους λήπτες ασφαλίσεων, και ενδεχομένως επωφελούνται από καλύτερους όρους ασφάλισης.

παρισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_el.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις πρώτες συγκεκριμένες δράσεις για να δώσει τη δυνατότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για μια πιο πράσινη και πιο καθαρή οικονομία.

Οι σημερινές προτάσεις επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα θα δώσει σημαντική ώθηση στις προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Οι προτάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε συνέχεια του πρώτου σχεδίου δράσης που κατάρτισε ποτέ η ΕΕ για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, θα επιτρέψουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα να στηρίξει με όλο του το βάρος την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να θέσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην υπηρεσία του πλανήτη μας: πρώτον, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής απειλεί ήδη τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προκαλεί σημαντικές οικονομικές ζημίες λόγω πλημμυρών, διάβρωσης των εδαφών ή ξηρασίας. Πέρυσι, το ύψος των ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών που καλύφθηκαν από ασφαλίσεις ανήλθε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο των 110 δισ. ευρώ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες με σκοπό να δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME) καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των δημόσιων (χρηματιστηριακών) αγορών.

Ως μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), η σημερινή πρωτοβουλία αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αντλούν ευκολότερα και φθηνότερα χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, ώστε να μπορούν να επεκτείνονται.

Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, οι δημόσιες αγορές της ΕΕ δεν είναι εύκολο να προσελκύσουν νέους εκδότες για ΜΜΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2017 στην ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, επιθυμεί να προσαρμόσει τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στις δημόσιες αγορές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_el.pdf

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες που θα επιτρέψουν την υιοθέτηση λύσεων καθοδηγούμενων από την αγορά με στόχο να υποστηριχθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση και η διαφοροποίηση εντός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, πράγμα που θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Με τη σημερινή πρόταση θα αρθούν τα αδικαιολόγητα κανονιστικά εμπόδια για την καθοδηγούμενη από την αγορά ανάπτυξη τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα (SBBS). Οι τίτλοι αυτοί θα εκδίδονται από ιδιωτικά ιδρύματα ως απαιτήσεις από ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ. Οι SBBS θα είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να μη συνεπάγονται την αμοιβαιοποίηση των κινδύνων και των ζημιών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_el.pdf