Νέα - Δελτία Τύπου

Ποια είναι τα νέα στοιχεία του κανονισμού του ΕΚΤ+;

Τα τελευταία 60 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας βοήθεια για την εύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και διασφαλίζοντας δίκαιες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Στο ίδιο πνεύμα με το σημερινό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης, την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη. Στο μέλλον, οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα ευθυγραμμίζονται ακόμη περισσότερο με τις συστάσεις και τις εκθέσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των πολιτικών, και θα στοχεύουν στην εφαρμογή στην πράξη των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_el.pdf

Η χρήση καπνού παραμένει η μεγαλύτερη αιτία χρόνιων νόσων και θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν στην ΕΕ. Οι στατιστικές σχετικά με τους θανάτους στην ΕΕ από καρκίνο του πνεύμονα, τον καρκίνο ο οποίος σχετίζεται περισσότερο με το κάπνισμα, δείχνουν ότι το 2015 σημειώθηκαν 273 400 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα μόνο, που είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός. Κάποιος έχασε το παιδί του, τον γονέα του, τον αδελφό του, την αδελφή του ή έναν φίλο του. Ο καρκίνος του πνεύμονα αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο όλων των θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο. Επιπλέον, ο καπνός αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου και για πολλές άλλες μορφές καρκίνου, καθώς και για άλλες σοβαρές νόσους, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3976_el.pdf

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία αποτελεί τη βασική επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της αλληλεγγύης.

Η οικονομία της ΕΕ ανακάμπτει, αλλά απαιτούνται πρόσθετες επενδυτικές προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν οι επίμονες διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Με προϋπολογισμό ύψους 373 δισ. ευρώ [1] για αναλήψεις υποχρεώσεων, για την περίοδο 2021-2027, η μελλοντική πολιτική συνοχής διαθέτει την επενδυτική ισχύ για να γεφυρωθούν αυτές οι διαφορές. Οι πόροι θα εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται στις περιφέρειες που τους χρειάζονται περισσότερο για να συγκλίνουν με την υπόλοιπη ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ισχυρή και άμεση σύνδεση ανάμεσα στην ΕΕ και τις περιφέρειες και τις πόλεις της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_el.pdf

Η πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

  1. Μια εκσυγχρονισμένη πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες

Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η οικονομική και η κοινωνική σύγκλιση και, παράλληλα, να υποβοηθηθούν οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως την παγκοσμιοποίηση και να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη εύρωστης και διαρκούς ανάπτυξης. Όλες οι περιφέρειες παραμένουν επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε τρεις κατηγορίες: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Ποιες είναι οι νέες επενδυτικές προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_el.pdf