Νέα - Δελτία Τύπου

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σε 1,85 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και τον τομέα των οπτικοακουστικών έργων.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Το ψηφιακό περιβάλλον έχει μεταμορφώσει το πολιτιστικό μας τοπίο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Θέλουμε οι συγγραφείς, οι δημιουργοί και οι παραγωγοί της Ένωσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτές τις νέες ψηφιακές ευκαιρίες».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_el.pdf

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση για το Erasmus στα 30 δισ. EUR.

Το πρόγραμμα Erasmus παρέχει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να αποκτήσουν γνώσεις στο εξωτερικό, διευρύνοντας την εμπειρία και την ευαισθησία τους για την Ευρώπη και αυξάνοντας τις μελλοντικές τους ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Με τη διπλάσια χρηματοδότηση, το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίξει ακόμα πιο αποτελεσματικά βασικούς πολιτικούς στόχους, όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025, η χειραφέτηση των νέων και η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω πολιτικών για τους νέους, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_el.pdf

Στον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με την ονομασία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), και ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικότερο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα είναι αξίας 101,2 δισ. ευρώ και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Και τα δύο στοχεύουν σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό: διασφαλίζοντας ότι όλοι είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, με βάση τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες θα έχει προϋπολογισμό ύψους 947 εκατ. ευρώ για περίοδο 7 ετών. Θα στηρίξει περισσότερο την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα διασφαλίζει ότι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_el.pdf

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία νέου ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες, το οποίο απλουστεύει τα υφιστάμενα προγράμματα στον συγκεκριμένο τομέα.

Το ταμείο αποτελείται από τα προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και «Δικαιοσύνη». Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του ταμείου ανέρχεται σε 947 εκατ. ευρώ για την επταετή περίοδο —642 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» και 305 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη». Το συνολικό ποσό είναι περίπου ισοδύναμο με το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης δημοσιονομικής περιόδου.

Το ταμείο θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες διαφόρων παραγόντων στον τομέα των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως ΜΚΟ, φορέων ισότητας, δημόσιων διοικήσεων, δικαστικών δικτύων ή πανεπιστημίων.

Τι αλλάζει στο ισχύον πλαίσιο;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3975_el.pdf