Νέα - Δελτία Τύπου

Με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021–2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60% η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE, του ενωσιακού προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Για το πρόγραμμα LIFE, η Επιτροπή προτείνει μια από τις μεγαλύτερες αναλογικά αυξήσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, με προϋπολογισμό ύψους 5,45 δισ. ευρώ για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027*. Η Επιτροπή έχει ενσωματώσει δράσεις για το κλίμα σε όλα τα μεγάλα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα και την καινοτομία, την κοινή γεωργική πολιτική αλλά και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, ούτως ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να αποτελέσει κινητήριο παράγοντα για τη βιωσιμότητα. Προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία του Παρισιού και οι δεσμεύσεις για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή προτίθεται να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους στη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, ορίζοντας ότι τουλάχιστον το 25% των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Οι προτάσεις αυτές αφορούν έναν κανονισμό σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ (προτείνεται νέος τρόπος εργασίας, με τον οποίο καλύπτονται οι άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά προγράμματα στήριξης), έναν κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ. Οι προτάσεις αυτές δίνουν μορφή στις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017.

Γιατί να μεταρρυθμιστεί η Κοινή Γεωργική Πολιτική;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_el.pdf

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Με τις προτάσεις αυτές, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 365 δισ. EUR, εξασφαλίζεται ότι η ΚΓΠ παραμένει μακρόπνοη πολιτική, εξακολουθεί να στηρίζει τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, καθοδηγεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην ΕΕ και αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για το κλίμα. Οι σημερινές προτάσεις δίνουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και αρμοδιότητες για να επιλέγουν πώς και πού να επενδύουν τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ που τους αναλογεί, με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων στόχων που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ για έναν έξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται δίκαιη και καλύτερα στοχευμένη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_el.pdf

Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας για την εκδίκαση διασυνοριακών αστικών και εμπορικών υποθέσεων σε όλη την ΕΕ. Σκοπός είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν φθηνότερη, αποτελεσματικότερη και ευκολότερη πρόσβαση στην αστική δικαιοσύνη.

Οι προτάσεις θα καταστήσουν υποχρεωτική για τα δικαστήρια την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και θα προωθήσουν τη χρήση τηλεδιασκέψεων για την εξέταση μαρτύρων που κατοικούν σε άλλη χώρα.

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε τα εξής: «Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται περίπου 3,4 εκατομμύρια διασυνοριακές αστικές και εμπορικές δικαστικές διαδικασίες στην ΕΕ. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν, φοιτούν και εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ οι επιχειρήσεις επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Η πρόταση αυτή θα τους δώσει πρόσβαση σε ταχύτερη και πιο προσιτή διασυνοριακή δικαιοσύνη».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_el.pdf