eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

1. Τι είναι οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Η ενέργεια από υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προέρχεται από πληθώρα άφθονων, φυσικών και καθαρών πηγών. Οι τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

  • Οι υπεράκτιες σταθερά εδραζόμενες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας βρίσκονται ήδη σε προηγμένο στάδιο, με τρέχουσα εγκατεστημένη ισχύ 12 GW στα ύδατα της ΕΕ.
  • Οι πλωτές υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας έχουν εγκατεστημένη ισχύ 40 MW και ορισμένα κράτη μέλη ανακοινώνουν επί του παρόντος μεγάλα εμπορικά έργα.
  • Τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας, όπως οι κυματικές και οι παλιρροϊκές διατάξεις, τρέχουσας εγκατεστημένης ισχύος 13 MW, προσεγγίζουν σήμερα επίπεδο ωριμότητας που τις καθιστά ενδιαφέρουσες για μελλοντικές εφαρμογές.
  • Άλλες τεχνολογίες, όπως βιοκαύσιμα από φύκη (βιοντίζελ, βιοαέριο και βιοαιθανόλη), πλωτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και μετατροπή θερμικής ενέργειας, βρίσκονται σήμερα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, αλλά αφήνουν υποσχέσεις για το μέλλον.

2. Πώς συμβάλλει η στρατηγική στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2095/QANDA_20_2095_EL.pdf

Ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική της ΕΕ για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τη στρατηγική, προτείνεται αύξηση της υπεράκτιας αιολικής ισχύος της Ευρώπης από το επίπεδο των 12 GW στο οποίο ανέρχεται σήμερα ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 60 GW έως το 2030 και στα 300 GW έως το 2050. Η Επιτροπή σκοπεύει να συμπληρώσει αυτήν την αύξηση με 40 GW ωκεάνιας ενέργειας και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως πλωτές εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας έως το 2050.

Η επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου ανάπτυξης θα βασιστεί στις τεράστιες δυνατότητες σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης και στην παγκόσμια υπεροχή εταιρειών της ΕΕ στον τομέα αυτό. Θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τη βιομηχανία, πράσινες θέσεις απασχόλησης σε ολόκληρη την ήπειρο, ενώ θα ενισχυθεί και η παγκόσμια υπεροχή της ΕΕ στις τεχνολογίες υπεράκτιας παραγωγής ενέργειας. Θα διασφαλιστεί επίσης η προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της αλιείας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2096/IP_20_2096_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη χρήση γρήγορων τεστ (ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων) για τη διάγνωση της νόσου COVID-19. Η σύσταση αυτή αποτελεί συνέχεια της σύστασης της Επιτροπής από τις 28 Οκτωβρίου, σχετικά με τη διασφάλιση κοινής προσέγγισης και αποτελεσματικότερων στρατηγικών εξέτασης σε ολόκληρη την ΕΕ. Βασίζεται στην καθοδήγηση που εκπονήθηκε με τη συμβολή των κρατών μελών και τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Η σύσταση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να επιλέγονται γρήγορα τεστ αντιγόνων, τις περιπτώσεις στις οποίες είναι κατάλληλη η χρήση τους, και το προσωπικό που θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Με τη σύσταση ζητείται επίσης επικύρωση και αμοιβαία αναγνώριση των τεστ και των αποτελεσμάτων τους. Η έκδοση της σύστασης προηγείται της διαδικτυακής συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών, στις 19 Νοεμβρίου, που έχει ως θέμα την αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19, και ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 29ης Οκτωβρίου, όπου συμφωνήθηκε η βελτίωση του συντονισμού όσον αφορά τις μεθόδους εξέτασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2047/IP_20_2047_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 22,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Hermes Airport Limited («Hermes»), που είναι φορέας διαχείρισης των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και έχει πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης, προκειμένου να αποκατασταθούν οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Hermes.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για την Hermes, ώστε να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της και να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Τα κυπριακά αεροδρόμια συμβάλλουν σημαντικά στην κυπριακή οικονομία, εξασφαλίζοντας συνδεσιμότητα για τις επιχειρήσεις και μεταφέροντας τουρίστες στη χώρα. Επιπλέον, οι δύο αερολιμένες που λειτουργούν στη Λάρνακα και την Πάφο θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, όσον αφορά την επανασύνδεση κυπριακών εταιρειών με διεθνείς πελάτες, και θα συμβάλουν στην τόνωση του τουρισμού μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση προς την Hermes θα συμβάλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής διαταραχής στην κυπριακή οικονομία.

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή...