slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κράτος δικαίου: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το επόμενο βήμα για την προστασία των δικαστών στην Πολωνία από τον πολιτικό έλεγχο

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Πολωνίας, διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με το νέο πειθαρχικό καθεστώς των Πολωνών δικαστών.

Στις 3 Απριλίου 2019 η Επιτροπή κίνησε την προαναφερόμενη διαδικασία επί παραβάσει για τον λόγο ότι το νέο πειθαρχικό καθεστώς υπονομεύει τη δικαστική ανεξαρτησία των Πολωνών δικαστών και δεν παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για την προστασία τους από τον πολιτικό έλεγχο, όπως επιτάσσει το Δικαστήριο της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το πολωνικό δίκαιο επιτρέπει την υποβολή των τακτικών δικαστών σε πειθαρχικές έρευνες, διαδικασίες και κυρώσεις βάσει του περιεχομένου των δικαστικών τους αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματός τους βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να ζητούν την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επιπλέον, το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν εγγυάται την ανεξαρτησία ούτε την αμεροληψία του πειθαρχικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές που επιλέγονται από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το πολωνικό κοινοβούλιο (Sejm). Επίσης, το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν διασφαλίζει ότι ένα δικαστήριο που «έχει συσταθεί νομίμως» θα αποφασίζει, σε πρώτο βαθμό, για πειθαρχικές διαδικασίες κατά τακτικών δικαστών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4189_el.pdf

Ενίσχυση του κράτους δικαίου με αυξημένη ευαισθητοποίηση, με έναν ετήσιο κύκλο παρακολούθησης και αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας

Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το 2014 και τις λεπτομερείς διαβουλεύσεις από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Την τελευταία πενταετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει μια σειρά προκλήσεων για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα στηρίζεται στον διαρκή σεβασμό του κράτους δικαίου. Αποτελεί προϋπόθεση για να απολαμβάνουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της ΕΕ και για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, πάνω από το 80 % των πολιτών αποδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό του κράτους δικαίου και θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί. Το 89 % των πολιτών υποστηρίζει την ανάγκη να τηρείται το κράτος δικαίου σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4169_el.pdf

Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ: ορόσημο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση φαρμάκων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποίησαν ένα σημαντικό στοιχείο της κοινής δήλωσης που συμφωνήθηκε από τους προέδρους Γιούνκερ και Τράμπ τον Ιούλιο του 2018. Η θετική διατλαντική εμπορική ατζέντα που καθορίστηκε στην κοινή δήλωση περιλαμβάνει δέσμευση και από τις δύο πλευρές να μειώσουν τους φραγμούς και να αυξήσουν το εμπόριο σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων.

Η αναγνώριση σήμερα από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ( FDA ) της Σλοβακίας, του τελευταίου μέλους της ΕΕ του οποίου η αξιολόγηση εκκρεμούσε, σηματοδοτεί την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης ΕΕ-ΗΠΑ (MRA) για τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στις αντίστοιχες επικράτειές τους. Αυτό μπορεί να καταστήσει ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή τη διάθεση φαρμάκων στην αγορά και για τις δύο πλευρές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4090_el.pdf

Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η πλατφόρμα Airbnb συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, βελτιώνοντας τον τρόπου με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Airbnb, η πλατφόρμα έχει βελτιώσει και αποσαφηνίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές καταλυμάτων στους καταναλωτές, οι οποίες είναι πλέον σύμφωνες με τα πρότυπα που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Αυτό αποτελεί συνέχεια του αιτήματος που διατύπωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ τον Ιούλιο του 2018.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3990_el.pdf