slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξήγγειλε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2017. Αυτή η νέα αρχή της ΕΕ θα στηρίξει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά και υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της απάτης και της κατάχρησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θεμελιώσαμε μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προόδου για την υλοποίηση της δέσμευσής μας για μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Με 17 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ζουν ή να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είναι πλέον καιρός για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που θα υποστηρίζει τους μετακινούμενους πολίτες μας, θα διευκολύνει το έργο των κρατών μελών και θα διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση δικαιότερων κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η νέα Αρχή θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-844_el.pdf

Η συμφωνία με τη Σινγκαπούρη θα δώσει ώθηση στο εμπόριο ΕΕ-Ασίας

Η εμπορική και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης εγκρίθηκαν σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη ισχύος των τριών συμφωνιών, αφού θα δοθεί ώθηση στις οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και στη συνεργασία της με τη Σινγκαπούρη και ενισχυθεί η παρουσία τη ΕΕ στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Η έγκριση της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια ιστορική στιγμή. Πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για μια στενότερη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και μιας από τις πιο δυναμικές περιοχές του κόσμου. Αναπτύσσουμε στενότερους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με φίλους και εταίρους οι οποίοι, όπως εμείς, πιστεύουν στο ελεύθερο, αμοιβαίο και βασιζόμενο σε κανόνες εμπόριο. Πρόκειται για μια ακόμη αμοιβαία συμφέρουσα συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμφωνία που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, τους εργαζομένους, τους αγρότες και τους καταναλωτές, ενώ θα προωθήσει ταυτόχρονα τη συνεργασία και την πολυμερή προσέγγιση.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-906_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο σκοπός του καταλόγου αυτού είναι να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, αποτρέποντας αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα της καταχώρισης αυτής, θα απαιτείται από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από τους κανόνες περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να προβαίνουν σε αυξημένους ελέγχους («δέουσα επιμέλεια») στις χρηματοοικονομικές πράξεις οι οποίες αφορούν πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα οι ύποπτες χρηματικές ροές. Ο κατάλογος καταρτίστηκε ύστερα από ενδελεχή ανάλυση, βάσει νέας μεθοδολογίας που εφαρμόζει τα αυστηρότερα κριτήρια της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ισχύει από τον Ιούλιο του 2018. 

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_el.pdf

Ετοιμότητα για το Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει μέτρο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα των σιδηροδρόμων

Ετοιμότητα για το Brexit.

Λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για να περιοριστούν οι σοβαρές επιπτώσεις που συνεπάγεται το εν λόγω σενάριο στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στη συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σημερινή πρόταση θα διασφαλίσει την εγκυρότητα των εγκρίσεων ασφάλειας για ορισμένα τμήματα της σιδηροδρομικής υποδομής για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα τριών μηνών, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μακρόπνοων λύσεων που θα συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό αφορά ιδίως τη σήραγγα της Μάγχης και θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση, από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, προτύπων ασφάλειας πανομοιότυπων με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστούν η προστασία των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών και η ασφάλεια των πολιτών και, ταυτόχρονα, θα αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές των διασυνοριακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφορών και των γραμμών κλειστής διαδρομής μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπλέον της εν λόγω πρότασης, είναι επίσης απαραίτητο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές να συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις άδειες μηχανοδηγού, την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις ασφάλειας που απαιτούνται για την εκτέλεση των μεταφορών εντός της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1051_el.pdf