eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση σε δύο νέα προγράμματα χρηματοδότησης: το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες».

Ο προϋπολογισμός και των δύο προγραμμάτων ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, που αποτελεί το μεγαλύτερο έως σήμερα ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται για την προώθηση των αξιών της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά: «Με προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία, εντείνουμε τη δράση μας για τη στήριξη των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης στις πρωτοβουλίες τους για την προάσπιση των αξιών της ΕΕ και του κράτους δικαίου. Θα διατεθεί πρωτοφανές ποσό χρηματοδότησης στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαφύλαξη των κοινών μας αξιών στην ΕΕ.»

Η κ. Χέλενα Ντάλι, Επίτροπος αρμόδια για θέματα ισότητας, πρόσθεσε: «Καθώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις ανισότητες που επιδεινώθηκαν από την πανδημία, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την επίτευξη ισότητας για όλους. Τα προγράμματα αυτά είναι δράσεις που αναλαμβάνονται για την υλοποίηση μιας Ένωσης ισότητας και μεριμνούν για την ένταξη, τη συμμετοχή και την επιτυχία όλων!»

Περισσότερα: Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο...

H Επιτροπή χαιρετίζει την έκδοση του κανονισμού για το διάστημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την οποία επισφραγίστηκε η σχετική πολιτική συμφωνία που επετεύχθη τον Δεκέμβριο του 2020.

Με 14,88 δισ. ευρώ, το διαστημικό πρόγραμμα διαθέτει τον υψηλότερο μέχρι τώρα προϋπολογισμό για το διάστημα και περιλαμβάνει όλες τις διαστημικές δραστηριότητες της ΕΕ σε έναν ενιαίο κανονισμό. Το διαστημικό πρόγραμμα θα εξασφαλίσει τη συνέχεια και την εξέλιξη των τριών υπαρχόντων εμβληματικών προγραμμάτων Galileo, Copernicus και EGNOS.

Επίσης, θα στηρίξει νέες πρωτοβουλίες για την επιτήρηση του διαστήματος (SSA), συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), της διαστημικής μετεωρολογίας, των κοντινών στη Γη αντικειμένων (NEO) και των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών (GOVSATCOM).

Περισσότερα: Το διαστημικό πρόγραμμα έτοιμο για...

Η Επιτροπή έλαβε επίσημα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τη Γερμανία και την Ελλάδα. Τα σχέδια αυτά καθορίζουν τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα δημόσιων επενδύσεων που σχεδιάζει να υλοποιήσει κάθε κράτος μέλος με τη στήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Ο RRF είναι το κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, του σχεδίου της ΕΕ για να εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19. Θα διαθέσει έως και 672,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων (σε τιμές 2018). Το ποσό αυτό κατανέμεται σε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 312,5 δισ. ευρώ και 360 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων. Ο RRF θα διαδραματίσει καίριο ρόλο βοηθώντας την Ευρώπη να βγει ισχυρότερη από την κρίση και διασφαλίζοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Η παρουσίαση αυτών των σχεδίων είναι επακόλουθο εντατικού διαλόγου ανάμεσα στην Επιτροπή και τις εθνικές αρχές των εν λόγω κρατών μελών κατά τους τελευταίους μήνες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1990/IP_21_1990_EL.pdf

Τι παρουσιάζει η Επιτροπή;

Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη με στόχο την προώθηση της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης ως αναπόσπαστο μέρος ενός κοινού συστήματος της ΕΕ για τις επιστροφές και τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, που αποτελούν βασικούς στόχους στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η στρατηγική προσδιορίζει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και προτείνει πρακτικά μέτρα, τα οποία βασίζονται σε 7 πυλώνες, για την ενίσχυση του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου για τις οικειοθελείς επιστροφές από την Ευρώπη και από τις χώρες διέλευσης, τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επιστροφής και επανένταξης, τη δημιουργία καλύτερων δεσμών με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες-εταίρους. Η στρατηγική βασίζεται επίσης σε πρωτοβουλίες που είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα έτη και στην πείρα που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση εθνικών και κοινών προγραμμάτων οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης προγραμμάτων, καθώς σε χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ πρωτοβουλίες στις χώρες-εταίρους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1932/QANDA_21_1932_EL.pdf