Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους εταίρους ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας με την έγκριση της «Ευέλικτης βοήθειας για εδάφη (FAST -CARE)». Πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που επεκτείνει τη στήριξη που παρέχεται ήδη στο πλαίσιο της δράσης συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE), προσφέροντας περαιτέρω στήριξη και περαιτέρω ευελιξία για χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής.

Η δράση CARE κινητοποίησε επενδύσεις για στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, μεταφραστικές υπηρεσίες ή κατάρτιση για εκτοπισμένα άτομα, καθώς και για τις χώρες υποδοχής τους. Ωστόσο, καθώς οι ανάγκες εξακολουθούν να αυξάνονται, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι περιφέρειες της ΕΕ κάλεσαν την Επιτροπή να παρουσιάσει νέες πρωτοβουλίες εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών στον τομέα αυτό.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4043/IP_22_4043_EL.pdf

Γιατί προτείνατε την «Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη» (FAST-CARE); 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντική εισροή ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Από την έναρξη του πολέμου, πάνω από 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αφιχθεί στην ΕΕ, ενώ συνεχίζονται επιτόπιες προσπάθειες για την υποδοχή και την ταχεία ένταξη των εκτοπισμένων στις κοινότητες υποδοχής τους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί επίσης καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων της πολιτικής συνοχής λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού και διογκωμένου κόστους των πρώτων υλών, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 βρίσκονται στο στάδιο της περάτωσης

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_4044/QANDA_22_4044_EL.pdf

Η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 με τίτλο «Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο». Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιτάχυνση των δύο μεταβάσεων, η έκθεση προσδιορίζει δέκα βασικούς τομείς δράσης με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συνοχής μεταξύ των κλιματικών και των ψηφιακών φιλοδοξιών μας. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα ενισχύσει τη διατομεακή ανθεκτικότητά της και την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις από σήμερα έως το 2050.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4004/IP_22_4004_EL.pdf

Η 28η Ιουνίου σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος της νέας και ισχυρότερης εντολής του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ). Στο πλαίσιο αυτής της ενισχυμένης εντολής, η Ευρωπόλ θα είναι σε θέση να εντείνει την επιχειρησιακή και αναλυτική στήριξη που παρέχει στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών κατά της ασφάλειας και την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της τρομοκρατίας. Η νέα εντολή επιτρέπει επίσης στον Οργανισμό να συνεργάζεται απευθείας με ιδιωτικούς φορείς, σε πλήρη συμμόρφωση με αυστηρές απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων. 

Περισσότερα: Ευρωπόλ: η Επιτροπή επικροτεί την...