slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο, επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τους φυσικούς οικοτόπους και τα είδη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τη βιοποικιλότητα. Αν και η Ελλάδα έχει ορίσει ειδικές ζώνες διατήρησης για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, δεν έχει καθορίσει τους αναγκαίους στόχους διατήρησης και μέτρα που να ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών που ζουν σε όλους αυτούς τους τόπους

Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα κράτη μέλη προτείνουν τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ), στους οποίους απαντούν οι τύποι φυσικών οικοτόπων και οι οικότοποι ειδών που παρατίθενται στην οδηγία. Στη συνέχεια, ο κατάλογος των τόπων εγκρίνεται από την Επιτροπή, ως ένα πρώτο βήμα για την εδραίωση του πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών Natura 2000. Στις 19 Ιουλίου 2006 η Επιτροπή ενέκρινε κατάλογο 239 τόπων για την Ελλάδα.

Μετά την έγκριση ενός τόπου από την Επιτροπή, το κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του 6 έτη για να το ορίσει ως ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) και να καθορίσει στόχους και μέτρα διατήρησης που θα διατηρήσουν ή θα αποκαταστήσουν τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Η εξαετής προθεσμία για την Ελλάδα έληξε τον Ιούλιο του 2012 και η Ελλάδα δεν έχει ακόμη θεσπίσει τους αναγκαίους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τόπους του Natura 2000 εντός του εδάφους της, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πανευρωπαϊκού δικτύου.

Η Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένως από την Ελλάδα να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις της. Τον Φεβρουάριο του 2015 στάλθηκε προειδοποιητική επιστολή, την οποία ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Φεβρουάριο του 2016 και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη τον Μάρτιο του 2018. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4257_el.pdf

Μια Ευρώπη που προστατεύει: πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό, θεσπίζοντας μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών προτεραιότητας και υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μη νομοθετικών μέτρων για τη στήριξη των κρατών μελών της και την ενίσχυση της ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Με βάση αυτή την πρόοδο, στην έκθεση προσδιορίζονται οι τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση άμεσων απειλών κατά της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, εφόσον το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλέον συσταθεί, οι συννομοθέτες θα πρέπει να αρχίσουν σύντομα διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την εφαρμογή, κατά προτεραιότητα, των νέων συμφωνηθέντων κανόνων ασφαλείας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4413_el.pdf

Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμετοχή προσφερόντων από τρίτες χώρες στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ

Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν μέρος μιας δέσμης πρωτοβουλιών της Επιτροπής για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, υψηλής ποιότητας και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις αγορές δημόσιων συμβάσεων. Πρόκειται επίσης για το πρώτο παραδοτέο από τις 10 δράσεις που περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας και υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα που ενέκρινε τον Μάρτιο του 2019.

Η ΕΕ έχει μια ανοιχτή αγορά δημόσιων συμβάσεων, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, αξίας περίπου 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Σε συνθήκες ολοένα πιο παγκόσμιων αγορών, οι αγοραστές του δημοσίου στην ΕΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα σωστά εργαλεία και τις γνώσεις για να αντιμετωπίζουν προσφέροντες από χώρες εκτός της ΕΕ.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύονται σήμερα παρέχουν πρακτικές συμβουλές στους αγοραστές του δημοσίου στα κράτη μέλη. Τους βοηθούν να προσδιορίσουν ποιοι προσφέροντες τρίτων χωρών έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν επιπλέον να βελτιώσουν την ενημέρωση των αναθετουσών αρχών σχετικά με τα διάφορα μέσα που έχει στην εργαλειοθήκη της η ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση προσφορών με αφύσικα χαμηλές τιμές, καθώς και μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες από τρίτες χώρες τηρούν τα ίδια πρότυπα ποιότητας με τους προσφέροντες της ΕΕ στους τομείς π.χ. της ασφάλειας, της εργασίας και του περιβάλλοντος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4491_el.pdf

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους και ζητεί βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σήμερα ανακοίνωση και τέσσερις εκθέσεις που θα στηρίξουν τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές για την καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή Γιούνκερ έθεσε αυστηρούς ενωσιακούς κανόνες με την τέταρτη και την πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενίσχυσε τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Στις εκθέσεις τονίζεται η ανάγκη πλήρους εφαρμογής των οδηγιών, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται ότι πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες στην εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η σημερινή δέσμη θα χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές επιλογές πολιτικής σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4452_el.pdf