slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε

Ενόψει της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 21ης Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σήμερα σε απολογισμό των εργασιών για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αφότου δημοσιεύτηκε η έκθεση των πέντε Προέδρων και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα.

Κατά τα τέσσερα έτη από τη δημοσίευση της έκθεσης, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και την ενδυνάμωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης όσο ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα. Πολλά από τα κενά που αποκάλυψε η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση μετά το 2007 έχουν αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να ληφθούν σημαντικά μέτρα. Το ενιαίο νόμισμα και ο συντονισμός της χάραξης των οικονομικών πολιτικών αποτελούν μέσα για την επίτευξη ενός σκοπού: περισσότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, επενδύσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και μακροοικονομική σταθερότητα για τα μέλη της ζώνης του ευρώ, καθώς και για την ΕΕ ως σύνολο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2934_el.pdf

Πρόγραμμα InvestEU. Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποσκοπεί στην κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Οι στόχοι του σχεδίου είναι οι εξής:

  • τόνωση των επενδύσεων
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • στήριξη της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ

Το σχέδιο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014, ως συνέχεια στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2014, ώστε να αντιμετωπισθούν τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων στην ΕΕ και να τονωθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση.

Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: τρεις πυλώνες

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες:

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
  • διασφάλιση ότι τα επενδυτικά κεφάλαια διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία
  • βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δημιουργήθηκε εντός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που ανήκει σε όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.

περισσότερα :  https://www.consilium.europa.eu/el/policies/investment-plan/

                             https://europa.eu/investeu/home_el

                             http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_el.pdf

Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι οι στοχευμένες επενδύσεις και οι δυναμικές ψηφιακές πολιτικές ενισχύουν τις επιδόσεις των κρατών μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2019 (DESI) ο οποίος παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα. 

Οι χώρες που έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά και τις συνδύασαν με προσαρμοσμένες επενδύσεις πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα του εφετινού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI). Ωστόσο, το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ δεν είναι πρωτοπόροι στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να επιταχυνθεί προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2930_el.pdf

Νέοι κανόνες και εγγυήσεις ισχύουν τώρα στο σύνολο της ΕΕ για τις ποινικές διαδικασίες

Τίθεται σε ισχύ η οδηγία σχετικά με ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά. Είναι η τελευταία από μια δέσμη έξι οδηγιών της ΕΕ που εγγυώνται δικονομικά δικαιώματα για τους πολίτες σ' ολόκληρη την ΕΕ, συμπληρώνοντας το σύνολο των δικαιωμάτων.

Εκτός από τα νέα αυτά δικαιώματα για τα παιδιά, στις 5 Μαΐου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία που εγγυάταιτην πρόσβαση σε δικαστική αρωγή. Αυτή η δέσμη κανόνων της ΕΕ διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών για δίκαιη και ίση μεταχείριση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και ότι εφαρμόζονται με όμοιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς πρώτος αντιπρόεδρος αρμόδιος για το Κράτος Δικαίου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Κάθε χρόνο στην Ευρώπη 9 εκατομμύρια άτομα εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες. Ένα κράτος δικαίου που λειτουργεί σωστά πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα τύχουν δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης ενώπιον του νόμου. Πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να προάγουμε το κράτος δικαίου μας ούτως ώστε να καλλιεργήσουμε την ακλόνητη πίστη στα δικαστικά μας συστήματα και στην ικανότητά τους να προστατεύουν όλους τους πολίτες μας και τις κοινωνίες μας.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2910_el.pdf