slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κοροναϊός: η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει να στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ

Αφότου ξεκίνησε η έξαρση του κοροναϊού, ο αγροδιατροφικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεικνύει ανθεκτικότητα και εξακολουθεί να παρέχει στους Ευρωπαίους ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, οι γεωργοί και οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αυξανόμενη πίεση. Η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της αποτελεσματικής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε ολόκληρη την ήπειρο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις γεωργικές αγορές και το εμπόριο τροφίμων, ενώ τα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ ενημερώνονται τακτικά. Κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης, ο επίτροπος Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι παρουσίασε επισκόπηση της κατάστασης στους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_531/IP_20_531_EL.pdf

Κοροναϊός: η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και της τεχνολογίας ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση μιας ισχυρής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε μια περίοδο κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και συναφούς οικονομικής τρωτότητας. Στόχος είναι η διαφύλαξη των εταιρειών και των πόρων ζωτικής σημασίας της ΕΕ, ιδίως σε τομείς όπως η υγεία, η ιατρική έρευνα, η βιοτεχνολογία και οι υποδομές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη μας, χωρίς να υπονομεύεται το γενικό άνοιγμα της ΕΕ στις ξένες επενδύσεις.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_528/IP_20_528_EL.pdf

Κοροναϊός: εναρμονισμένα πρότυπα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες

Η Επιτροπή εξέδωσε αποφάσεις σχετικά με εναρμονισμένα πρότυπα, που θα επιτρέψουν στους κατασκευαστές να διαθέτουν στην αγορά συσκευές υψηλών επιδόσεων για την προστασία των ασθενών, των επαγγελματιών της υγείας και των πολιτών εν γένει. Με τα πρότυπα αυτά θα επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και θα περιοριστεί το κόστος της. Τα αναθεωρημένα εναρμονισμένα πρότυπα παίζουν καίριο ρόλο στην πανδημία του κοροναϊού, διότι αφορούν κρίσιμα προϊόντα* όπως:

  • ιατρικές μάσκες
  • χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και στολές
  • πλυντήρια για απολύμανση
  • συστήματα αποστείρωσης

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_522/IP_20_522_EL.pdf

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία: στόχος η αξιοπρέπεια και η ισότητα σε όλο τον κόσμο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και o Ύπατος Εκπρόσωπος προσδιόρισαν τις προτεραιότητες και τις προοπτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, εκδίδοντας κοινή ανακοίνωση και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2020-2024. Επιπλέον, υπέβαλαν κοινή πρόταση προς το Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για θέματα που εμπίπτουν στο σχέδιο δράσης, γεγονός που αντανακλά τη στρατηγική σημασία του σχεδίου δράσης. Το εν λόγω σχέδιο αποβλέπει στην προώθηση ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων σε θέματα που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες, η ψηφιακή μετάβαση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή θέτουν σημαντικές προκλήσεις αλλά παρέχουν και τη δυνατότητα προώθησης του θετικού μετασχηματισμού προς πιο δημοκρατικές και πολυδεκτικές κοινωνίες. Η σημερινή πρόταση καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ώστε να αποδεχτούμε νέες πραγματικότητες και να αναλάβουμε από κοινού δράση σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_492/IP_20_492_EL.pdf