eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή δημοσίευσε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία (EHDS) — ένα σημαντικό δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Ο EHDS αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής υγείας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και τη μείωση των ανισοτήτων. Θα προωθήσει την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία. Ο EHDS θα θέσει στον πυρήνα του τα δικαιώματα των ατόμων να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για απαντήσεις έως τις 26 Ιουλίου 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2083/IP_21_2083_EL.pdf

Το Σάββατο, 1η Μαΐου, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία περί καθεστώτος για συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας.

Βάσει της συμφωνίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) θα μπορεί να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις στη Σερβία, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιων προκλήσεων διαχείρισης των συνόρων. Η Frontex θα μπορεί να αναπτύσσει ομάδες συνοριοφυλάκων και εμπειρογνωμόνων στα σύνορα μεταξύ της Σερβίας και των γειτονικών της κρατών μελών της ΕΕ, εάν χρειαστεί. Η Frontex θα παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη, βοηθώντας τους Σέρβους συνοριοφύλακες να διενεργούν ελέγχους στα σημεία διέλευσης και αποτρέποντας παράνομες διελεύσεις των συνόρων.

Περισσότερα: Διαχείριση των συνόρων: Τέθηκε σε ισχύ...

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την αναπτυξιακή συνεργασία, σχεδόν 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ δηλώνουν ότι είναι σημαντική η δημιουργία εταιρικών σχέσεων με χώρες εκτός της ΕΕ με σκοπό τη μείωση της φτώχειας.

Η παγκόσμια πανδημία δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τη στήριξη των πολιτών για τη δράση της ΕΕ στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την τάση που καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, η οποία καταδεικνύει ότι η συνεργασία με τις χώρες εταίρους εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1550/IP_21_1550_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, μελέτη σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGT). Από τη μελέτη προκύπτει ότι οι NGT, δηλαδή οι τεχνικές τροποποίησης του γονιδιώματος ενός οργανισμού, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου συστήματος τροφίμων στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Παράλληλα, στη μελέτη διαπιστώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τους ΓΤΟ, η οποία εγκρίθηκε το 2001, δεν είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό όσον αφορά τις εν λόγω καινοτόμες τεχνολογίες. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει τώρα ευρεία και ανοικτή διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να συζητηθεί ο σχεδιασμός νέου νομικού πλαισίου για αυτές τις τεχνικές βιοτεχνολογίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1985/IP_21_1985_EL.pdf