eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη στοχευμένη αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος («ανακοίνωση ΣΕΚΕΕ»). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση εντός οκτώ εβδομάδων, έως τις 20 Απριλίου 2021.

Στόχος της ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ είναι να διευκολύνει την εμφάνιση διασυνοριακών έργων μεγάλης κλίμακας με σημαντικά οφέλη για την οικονομία της ΕΕ και για τους πολίτες της, καθώς θα αντιμετωπίσουν σημαντικές ανεπάρκειες της αγοράς στις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_689/IP_21_689_EL.pdf

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καταγραφή υφιστάμενων κανόνων και προσεγγίσεων που στηρίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πολιτιστική πολυμορφία, ιδίως όσον αφορά την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος.

Η μελέτη θα παράσχει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τη στήριξη κοινών προσεγγίσεων για την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος, όπως ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο στο σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία.

Η μελέτη θα παράσχει επίσης αναλυτική επισκόπηση της κατανομής, στους διάφορους παίκτες της αλυσίδας αξίας, των διαφημιστικών εσόδων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Θα προτείνει πιθανές μεθόδους για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών.

Περισσότερα: Προκηρύσσεται μελέτη σχετικά με την...

Στο περιθώριο της πέμπτης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η ΕΕ, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), εγκαινίασε την Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων (GACERE). Η Συμμαχία αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ανακοινώνοντας τη Συμμαχία, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε: «Η μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, καθαρή και κυκλική οικονομία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των οικολογικών κρίσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας και μειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, η κυκλική οικονομία προσφέρει ευκαιρίες για την προώθηση της καινοτομίας και μια δικαιότερη μετάβαση. Με τη σημερινή δημιουργία της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων, η ΕΕ αποδεικνύει τη δέσμευσή της να εργαστεί για τα ζητήματα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο».

Περισσότερα: Εγκαινιάζεται η Παγκόσμια Συμμαχία για...

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσίευσε την τρίτη έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης βάσει των οποίων αξιολογείται η συμμόρφωση των οχημάτων με τα όρια εκπομπών κατά την διενέργεια δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Οι δοκιμές RDE θεσπίστηκαν από την Επιτροπή το 2016 και έχουν επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών όλων των νέων τύπων οχημάτων που πλέον πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και όχι μόνο στο εργαστήριο.

Η νέα έκθεση περιγράφει τα αποτελέσματα της περυσινής εξέτασης από το ΚΚΕρ των επιδόσεων των αναλυτών φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών, η οποία βασίστηκε σε πάνω από 550 δοκιμές εν εξελίξει έργων. Σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση, για την τρέχουσα γενιά εξοπλισμού, το περιθώριο οξειδίων του αζώτου (NOx) μπορεί να μειωθεί περαιτέρω σε 0,23. Σήμερα, η τιμή που ορίζει ο  κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 είναι 0,43. Η μείωση της τιμής του περιθωρίου καταδεικνύει ότι έχουν βελτιωθεί οι μετρήσεις με τον εξοπλισμό φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών.  Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Επιτροπή μειώνει τους συντελεστές συμμόρφωσης βάσει επιστημονικών στοιχείων, με απώτερο στόχο να μηδενιστεί ο συντελεστής συμμόρφωσης.

Περισσότερα: Καθαρή κινητικότητα: Νέα έκθεση...