slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ – έναν χρόνο μετά, η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση προόδου

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την κοινή δήλωση του προέδρου κ. Γιούνκερ και του προέδρου κ. Τραμπ, η οποία εγκαινίασε μια νέα περίοδο στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως πρώτο βήμα, οι δύο πρόεδροι συγκρότησαν μια εκτελεστική ομάδα εργασίας υπό τη συμπροεδρία της επιτρόπου Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ και του ομόλογου της, εκπροσώπου εμπορίου των ΗΠΑ κ. Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ, προκειμένου να εργαστεί πάνω στις διάφορες οδούς συνεργασίας που προσδιορίστηκαν στην κοινή δήλωση.

Έναν χρόνο μετά, έχει επιτευχθεί μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες έχουν βοηθήσει την αξίας ενός τρισ. δολαρίων διατλαντική εμπορική σχέση να περάσει στο επόμενο επίπεδο.Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ της 25ης Ιουλίου 2018 η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα παρέχει μια επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί και αναδεικνύει το βάθος της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ κατά τον τελευταίο χρόνο, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4670_el.pdf

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 146 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_INF-19-4251_el.pdf

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων φορολογικών ελαφρύνσεων στον κλάδο των θαλαμηγών σε Ιταλία και Κύπρο

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων φορολογικών ελαφρύνσεων στον κλάδο των θαλαμηγών σε Ιταλία και Κύπρο, οι οποίες αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά μέσω των εγγράφων Paradise Papers. Η παρούσα ένδικη διαδικασία εντάσσεται επίσης στη διαρκή προσπάθεια της Επιτροπής να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές φοροαποφυγής στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση ενός παράνομου συστήματος απαλλαγών όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για ναυλωμένες θαλαμηγούς στα ύδατα της ΕΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία και την Κύπρο για την μη είσπραξη ορθού ποσού φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στη μίσθωση θαλαμηγών. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αυτού του τύπου μπορούν να επιφέρουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Αναλυτικά, οι διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν σήμερα αφορούν:

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4265_el.pdf

Προστασία των δεδομένων: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ισπανία στο Δικαστήριο, επειδή δεν μετέφεραν την ενωσιακή νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [δηλ. την οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου, οδηγία (ΕΕ)2016/680]. Τον Απρίλιο του 2016 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι η οδηγία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 6 Μαΐου 2018.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 5 287,50 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης της Ελλάδας είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 1 310 000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 22 169,70 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο να επιβάλει οικονομική κύρωση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 21 321 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης της Ισπανίας είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 5 290 000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 89 548,20 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4261_el.pdf