Ιστορική διαδρομή

Το EUROPE DIRECT Ηπείρου ξεκίνησε την λειτουργία του ως "Ευρωπαϊκό Κέντρο Αγροτικής Πληροφόρησης Ηπείρου" ή "Σταυροδρόμι Αγροτικής Πληροφόρησης" (European Rural Information and Promotion Carrefour) τον Αύγουστο του  1993 παρέχοντας υπηρεσίες : πληροφόρησης στο Αγροτικό πληθυσμό της Περιφέρειας Ηπείρου, προώθησης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της υπαίθρου και δράσεων για την υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η αλλαγή που επήλθε στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πληροφόρησης το 2005 με τη συγχώνευση των Κέντρων Αγροτικής Πληροφόρησης - "Carrefours" και των Γραφείων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Πολίτη - "Info Points Europe", σε ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης, οδήγησε στην εξέλιξη του "Ευρωπαϊκού Κέντρου Αγροτικής Πληροφόρησης Ηπείρου" σε "ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ" και την προσαρμογή του ρόλου και των στόχων του στις νέες ανάγκες όπως διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φορέας Υποδοχής

httpswww.yce.gr

Σήμερα οργανισμός υποδοχής (host organization) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ είναι  η Αστική Εταιρεία Mη Kερδοσκοπικού χαρακτήρα με το διακριτικό τίτλο "ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ" - "YOUTH CENTER of EPIRUS".